Spaans in Andalusië is meer dan leren. Het is vrije tijd!

Voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

 • 1

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende diensten die door de verwerkingsverantwoordelijke worden geleverd via de Website www.spanishinandalusia.com:
 1. gratis informatie zoeken en verkrijgen over taalscholen in Andalusië en de cursussen die zij aanbieden,
 2. het leggen van contact met Partners over aanbiedingen van Partners die op de Website 

worden weergegeven.      

 1. Het gebruik van de Website mogelijk maken is een Dienst die elektronisch wordt geleverd door de Dienstverlener in de zin van de Wet op het elektronisch verstrekken van diensten.  
 2. De Website is opgezet voor informatieve en promotionele doeleinden. De Website verkoopt de cursussen niet en treedt ook niet op als tussenpersoon bij de verkoop ervan.
 3. Elke Gebruiker is verplicht om deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens de Website te gebruiken. 
 4. Deze voorwaarden worden gratis ter beschikking gesteld via de Website in een vorm die het downloaden, opnemen en afdrukken mogelijk maakt.
 5. De Gebruiker is verplicht om de Website te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de wet en goede praktijken, rekening houdend met de persoonlijke belangen en intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder in het bijzonder de rechten van de Exploitant en de Website-eigenaar. 
 6. Als wordt vastgesteld dat de Gebruiker de bovenstaande verplichtingen overtreedt, heeft de Exploitant het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen om de daaruit voortvloeiende schade te herstellen en om te voorkomen dat de Gebruiker in de toekomst overtredingen begaat.

 

DEFINITIES

 • 2

 

De termen die in deze Algemene voorwaarden worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

 • Website-eigenaar – Agencia Andaluza de Promoción Exterior SA, Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, Spanje (hierna aangeduid als “Extenda”). 
 • Website-exploitant – de verwerker van persoonsgegevens toevertrouwd door Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior SA. Het volgende bedrijf treedt op als Website-exploitant van www.spanishinandalusia.com: ……………… met maatschappelijke zetel in ……… NIP [Tax ID] nummer: ……………. (hierna de “Exploitant” genoemd). 
 • Websitegebruiker – elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid die de Website gebruikt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
 • Partner – talenscholen en natuurlijke of rechtspersonen of organisatie-eenheden zonder rechtspersoonlijkheid, die een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met de Website-eigenaar in het kader van de promotie van door hen aangeboden diensten.
 • Aanbieding – een voorstel van een Partner met betrekking tot de diensten die het aanbiedt, ontvangen door de Gebruiker na het invullen van het contactformulier.
 • Contactformulier – een formulier dat beschikbaar is op de webpagina van www.spanishinandalusia.com en waarmee de Gebruiker, na het invoeren van zijn/haar naam en e-mailadres, rechtstreeks contact kan opnemen met de partner. 
 • AVG – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 • 3

 

 

 1. Het aanvaarden van de voorwaarden komt neer op het sluiten van een overeenkomst voor het leveren van diensten langs elektronische weg. 
 2. Het staken van het gebruik van de Website betekent beëindiging van de overeenkomst voor het leveren van diensten langs elektronische weg.
 3. Om de Website volledig en correct te gebruiken, moet aan de volgende technische minimumvereisten van de kant van de Gebruiker worden voldaan:
 1. een apparaat met internettoegang,   
 2. een geïnstalleerde en bijgewerkte versie van een van de volgende browsers met JavaScript en cookies ingeschakeld: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera of Safari,    
 3. een actieve e-mailaccount (e-mail).       
 1. Om de Website correct te gebruiken, is het vereist om cookies in uw webbrowser in te schakelen. Later is het mogelijk ze te verwijderen via de daarvoor bestemde opties in uw webbrowser of andere software. De werking van cookies wordt beschreven in het privacybeleid (er moet een actieve link worden toegevoegd).

 

SOORTEN DIENSTEN EN OMVANG VAN DE DIENSTEN DIE DOOR DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN

 • 4

 

 1. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de volgende diensten die op de Website beschikbaar zijn:
 1. a) toegang tot materiaal dat is verzameld in verband met het functioneren van de Website,      
 2. b) zoeken naar aanbiedingen voor taalcursussen uit Andalusië en partnerinformatie,      
 3. c) contact opnemen met de vertegenwoordiger van de Website-eigenaar of -partner.       
 1. De diensten bedoeld in paragraaf a) tot b) in lid 1 hierboven moeten gratis ter beschikking worden gesteld.
 2. De uitvoering van de Dienst waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 (a) hierboven vindt plaats na het invoeren van het relevante Website-adres door de Gebruiker in zijn webbrowser. Het gebruik van de Dienst door de Gebruiker is anoniem.
 3. De levering van de Dienst waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 (b) wordt mogelijk gemaakt door het invullen door de Gebruiker van het aanvraagformulier dat beschikbaar is op de Website, inclusief toestemming voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker om de Dienst te kunnen leveren. De toestemming wordt gegeven door op de knop “Verzenden” te klikken. Het antwoord op het verzoek wordt naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres gestuurd. Totdat het formulier is ingevuld, is het gebruik van de Dienst door de Gebruiker anoniem.
 • 5
 1. De Gebruiker kan de zoekmachine van de taalschool (schoolcatalogus) en informatie over Partners gebruiken.
 2. De Gebruiker kan de zoekresultaten van de school beperken door de parameters te selecteren die voor hem van belang zijn, zoals cursustypen, accreditaties en andere die beschikbaar zijn in de zoekmachine.

 

AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITANT

 • 6

 

 1. De Exploitant is alleen verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud op de webpagina. 
 2. De exploitant stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud die op de Website wordt gepubliceerd, betrouwbaar en nuttig is; maar hij neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de maatregelen die op basis van deze inhoud genomen worden. 
 3. De informatie die door de Exploitant op de Website wordt gepubliceerd, wordt voortdurend bijgewerkt, voor zover dit technisch mogelijk is.
 4. De Exploitant behoudt zich het recht voor om het internetaanbod te wijzigen, aan te vullen, in te korten of volledig in te trekken.
 5. De pagina’s van de Website kunnen ook links, materialen en presentaties bevatten met verwijzingen naar Websites van derden. Het gebruik van deze Websites (en in het bijzonder de producten of diensten die op hun pagina’s worden aangeboden) maakt geen deel uit van de dienst van de Website-eigenaar en de regels voor dergelijk gebruik worden bepaald door relevante derde partijen. De Website-eigenaar is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden en gevolgen van het gebruik van deze Websites of voor de inhoud ervan, tenzij anders bepaald door dwingende wettelijke bepalingen.
 6. De Exploitant verzoekt onmiddellijke kennisgeving als de Gebruiker via de links op de webpagina wordt verwezen naar adressen met inhoud die niet in overeenstemming is met de wet, de bepalingen van de Algemene voorwaarden of niet gerelateerd is aan het profiel van de Website. Dergelijke links worden onmiddellijk verwijderd.

 

AUTEURSRECHTEN

 • 8

 

 1. De rechten op de informatie, inhoud, formulieren, foto’s, grafische afbeeldingen en software in zijn geheel die beschikbaar zijn op of via de Website (gezamenlijk “Inhoud” genoemd) zijn voorbehouden aan de Website-eigenaar, de Exploitant of geautoriseerde bedrijven en personen.
 2. Elk gebruik van de Website of van een van de elementen die onwettig of in strijd is met de goede praktijk of in strijd is met de rechten van derden, is verboden. Het is ook verboden om de inhoud van de Website in welke vorm dan ook te kopiëren, te wijzigen, te vermenigvuldigen of te verspreiden, behalve in gevallen die wettelijk zijn toegestaan.
 3. De inhoud die op de Website beschikbaar wordt gesteld, wordt beschermd door de wet van …, buitenlandse auteursrechten en gewoonterecht. 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING

 • 9

 

 1. Om gebruik te kunnen maken van de dienst waarbij informatie over een geselecteerde taalschoolaanbieding naar de Gebruiker wordt gestuurd en contact moet worden opgenomen met de partner, moet de Gebruiker het juiste formulier invullen. Het is vereist om persoonlijke gegevens te verstrekken die in het formulier worden aangegeven. De Gebruiker kan tevens, in overeenstemming met de eigenaar van deze Website, zijn/haar persoonlijke gegevens verstrekken om het verzenden van een reactie mogelijk te maken.
 2. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig; het is echter noodzakelijk om de bovengenoemde diensten die op de Website worden aangeboden te gebruiken. Zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens is het niet mogelijk om deze diensten te verlenen.
 3. Alle persoonlijke gegevens die via het formulier worden ingevoerd of die als onderdeel van de correspondentie met de Website-eigenaar worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving … en de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip, in het bijzonder, van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

 • 10

 

 1. De verwerkingsverantwoordelijke, dat wil zeggen de entiteit die beslist hoe de persoonlijke gegevens van de Gebruikers worden gebruikt, is de eigenaar van de Website. 
 2. Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de functionaliteiten van de Website te implementeren, d.w.z. om de Gebruikers te helpen bij het maken van een keuze en het leggen van contact met de gekozen taalschool in Andalusië. 
 3. De persoonlijke gegevens van de Gebruikers worden verwerkt:
 1. a)  om de overeenkomst van dienstverlening langs elektronische weg uit te voeren tot aan de beëindiging van de overeenkomst;      
 2. b) op basis van toestemming gegeven op specifieke webformulieren voor de daarin gespecificeerde doeleinden en periode;      
 3. c) op basis van het legitieme wettelijke belang van de Verwerkingsverantwoordelijke om de goede werking van de Website te garanderen, voor een periode van maximaal 5 jaar vanaf het moment van het verkrijgen van de gegevens; de verwerking betreft het IP-adres en het e-mailadres (indien het mogelijk is commentaar te leveren op de inhoud);       
 4. d) indien nodig om te voldoen aan onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving en in antwoord op beslissingen van de relevante autoriteiten, zoals een huiszoekingsbevel, een rechterlijke beslissing of dagvaarding.      
 1. De verwerkte categorieën van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker zijn persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de inhoud van het formulier, zoals: e-mailadres en andere persoonlijke gegevens die de Gebruiker iedere keer invoert om individuele internetformulieren in te vullen en e-mails naar het adres van de Website te sturen. 
 2. Persoonsgegevens van Gebruikers zullen beschikbaar worden gesteld, in het bijzonder voor de Partners aangegeven in de aanvraag van de Gebruiker. Met betrekking tot deze persoonsgegevens zijn de toepasselijke Verwerkingsverantwoordelijken de respectievelijke Partners.
 3. De Eigenaar kan de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens van de Gebruikers toevertrouwen aan een andere entiteit op basis van een met hem gesloten overeenkomst over het toevertrouwen van de verwerking van persoonsgegevens.
 4. De Eigenaar deelt mee dat de ontvangers van persoonlijke gegevens zijn: entiteiten die de Website hosten en entiteiten die de veiligheid ervan garanderen, wetshandhavingsinstanties en overheidsinstanties die daartoe gemachtigd zijn op grond van afzonderlijke voorschriften, evenals Partners.
 5. De persoonlijke gegevens van Gebruikers worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming (profilering). 
 6. De persoonlijke gegevens van Gebruikers worden opgeslagen in de Europese Unie. Als een Gebruiker zich buiten de Europese Unie bevindt en besluit ons informatie te verstrekken, dient er rekening mee gehouden te worden dat gegevens, inclusief persoonsgegevens, worden overgedragen naar Spanje en daar verwerkt worden.
 7. De verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de vertrouwelijkheid van alle verstrekte persoonlijke gegevens. Persoonsgegevens worden met de nodige zorgvuldigheid verzameld en adequaat beschermd tegen toegang door onbevoegden.
 8. De persoonsgegevens van de Gebruikers die worden verwerkt op basis van hun toestemming, worden bewaard tot de intrekking van hun toestemming voor verwerking of tot het verstrijken van 5 jaar na verzending.
 9. De Exploitant treedt op als verwerker van persoonsgegevens die zijn toevertrouwd door de verantwoordelijke voor persoonsgegevens en ondersteunt hem bij het runnen van de Website. 
 10. De Gebruiker kan klachten, vragen en verzoeken indienen bij de Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens en de uitoefening van zijn rechten.
 11. Contactgegevens van de coördinator gegevensbescherming: tel. + ​ extenda@ extenda… (?).​

 

 

 • 11

 

 1. Door de Website te gebruiken en ons persoonlijke gegevens (PG) te verstrekken, heeft u bepaalde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere lokale wetten. 
 2. Afhankelijk van de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u enkele of alle van de volgende rechten:
 1. a) Recht om informatie te ontvangen      

Een Gebruiker heeft recht op informatie die aangeeft welke persoonlijke gegevens wij van hem verzamelen en hoe wij deze verwerken.

 1. b) Recht op toegang      

Een Gebruiker heeft het recht om bevestiging te krijgen dat zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt en heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens.

 1.     Recht op rectificatie van persoonsgegevens       

Een Gebruiker heeft het recht om zijn/haar persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

 1. d) Recht om persoonlijke gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)      

Een Gebruiker heeft het recht om de verwijdering of wissen van zijn/haar persoonlijke gegevens te verzoeken als er geen geldige reden is om deze verder te verwerken.

 1. e) Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken      

Een Gebruiker heeft het recht om de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens te “blokkeren” of te beperken. Indien de persoonsgegevens beperkt worden, hebben wij het recht om deze op te slaan, maar niet om die verder te verwerken.

 1. f) Recht op dataportabiliteit        

Een Gebruiker heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens die hij/zij ons ter beschikking heeft gesteld, op te vragen en te ontvangen en deze voor zijn/haar eigen doeleinden te gebruiken. Neem contact met ons op om uw persoonsgegevens op te vragen.

 1. g) Recht om bezwaar te maken      

Een Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • de verwerking was gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen of de uitvoering  van een taak van algemeen belang/uitoefening van het openbaar gezag (inclusief profilering);
 • direct marketing (inclusief profilering); en
 • verwerking voor wetenschappelijk/historisch en statistisch onderzoek;
 • rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 1. h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering     

De Gebruiker heeft het recht om niet akkoord te gaan met onderwerp te zijn van geautomatiseerde gegevensverwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor de Gebruiker teweegbrengt of hem/haar op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt.

 1. i) Recht om een ​​klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit        

Een Gebruiker heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten als zijn/haar informatie niet verwerkt is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de lokale wetgeving. Als de toezichthoudende autoriteiten uw klacht niet correct behandelen, kunt u het recht hebben om een ​​gerechtelijke voorziening in te stellen.

 

        KLACHTEN

 • 12

 

 1. De Gebruiker kan klachten indienen over zaken die verband houden met de Diensten die onder deze Algemene Voorwaarden worden verleend.
 2. Klachten kunnen worden ingediend:

(a) elektronisch, adres: extenda @ extenda… (?)

(b) schriftelijk, adres: Extenda, Agencia de Promoción de Andalucía (Promotiebureau van Andalusië), kantoor in … (Extenda V.S.).

 1. De klacht wordt, op verzoek van de persoon die deze indient, binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst afgehandeld, schriftelijk of via een andere duurzame gegevensdrager of per e-mail.
 2. De brief met de klacht dient een omschrijving van de gronden van de klacht en de volgende gegevens van de persoon die de klacht indient bevatten:
 1. naam en achternaam,
 2. telefoonnummer om contact te leggen,
 3. postadres (e-mailadres ook mogelijk).  

 

 

SLOTBEPALINGEN

 • 13

 

 1. De Exploitant stelt alles in het werk om de adequate werking van de Website te garanderen; de Exploitant garandeert echter niet dat de Website te allen tijde correct zal werken.
 2. Op de Website gepubliceerde materialen of informatie vormen geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, tenzij dit expliciet wordt vermeld.
 3. De Exploitant behoudt zich het recht voor om de Website te sluiten zonder opgaaf van redenen.
 4. In geval van bezwaren tegen de werking van de Website, kan de Gebruiker deze aan de Exploitant melden door een e-mail te sturen naar het adres: ……………………………. (?)
 5. Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf (datum): …………………..
 6. De Exploitant behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de Website.
 7. Het toepasselijke recht dat alle juridische relaties regelt die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, is het Pools recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een gewone rechtbank met lokale jurisdictie.

 

Missie SpanishInAndalusia.com

SpanishinAndalusia.com is een niet-commerciële informatiewebsite. Onze missie is om jou gratis informatie te verschaffen om de vakantie van je dromen met Spaans te plannen. Hier vind je een selectie van cursussen Spaans van 52 scholen in de autonome regio van Andalusië, met directe contactgegevens. Extenda, het Promotiebureau van Andalusië, is opgericht door de autonome regering van de regio. Wij zijn een van de tientallen teams over de hele wereld die hun werk combineren met ware passie. Via de website SpanishinAndalusia.com willen we iedereen helpen snel het aanbod van individuele taalscholen in Andalusië te ontdekken, evenals de attracties van elke plaats.